Search
luni 23 mai 2022
 • :
 • :

Concurs inspector I , debutant in cadrul Compartimentului Protectia Mediului

Rezultate finale concurs – Deschide PDF

Rezultate proba interviu – Deschide PDF

Rezultate proba scrisa – Deschide PDF

Rezultat selectie dosare – Deschide PDF

PRIMARIA ORASULUI ROZNOV, JUDETUL NEAMT

anunta:

     In conformitate cu prevederile art. 1 alin.(1) din Regulamentul -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Orasului Roznov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant  de executie, inspector I, debutant in cadrul Compartimentului Protectia Mediului.

    Concursul consta in sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor in data de26.11.2018., ora 09.00 si proba interviu in data de 28.11.2018, ora 09.00, la sediul Primariei Orasului Roznov.

     Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii , la sediul Primariei Orasului Roznov, respectiv in perioada de la 05.11.2018-16.11.2018

     In vederea participarii la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale prevazute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011:

 • are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana , scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o starede sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestate pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si dupacaz, de vechime sau alte conditii specific potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice pentru ocuparea postului:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiinte ale naturii ;
 • cunostinte de operare / programare pe calculator;

Dosarul de inscriere la concurs  trebuie sa contina in mod obligatoriu:

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiiilor si ale altor documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta medicalacare sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae.

Actele prevazute la punctul 2 si 4 vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Orasului Roznov, Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0233/665471.

BIBLIOGRAFIE